Wednesday, June 30, 2010

The web


The Web is constantly turning out new and extraordinary services many of us are unfamiliar with. During TED University at this spring's TED2007 in Monterey, Julius Wiedemann, editor in charge at Taschen GmbH, offered an ultra-fast-moving ride through sites in many different areas, from art, design and illustration, to daily news, blogs and curiosity. Now, by popular demand, here's his list of 100 websites you should know and use.

CURIOSITY & KNOWLEDGE

reuters.com
research.philips.com
readme.cc
podtropolis.com
papertoys.com
new7wonders.com
lipsum.com
thomasedison.org
beelinetv.com
useit.com
submarinechannel.com/titlesequences
visual-literacy.org
cartype.com
captology.stanford.edu
bannerblog.com.au
ge.com
curiosityshoppeonline.com
creativecommons.org
lawsofsimplicity.com
gnu.org
digg.com

GRAPHICS, MUSIC & ARTS

yugop.com
vincent-vella.com
uva.co.uk
tutorialblog.org/free-vector-downloads
tate.org.uk
squidfingers.com/patterns
sohodolls.co.uk
radioblogclub.com
photogravure.com
netdiver.net/illustration
mine-control.com
matthewmahon.com
marcelod2.com.br
magwerk.com
kraftwerk.blocmedia.net
headbangers.tv
grupow.com/circulo
creaturesinmyhead.com
bernhardwolff.com
arturofuentes.com
alennox.net

E-COMMERCE EXPERIENCE

colette.fr
imaginemusicstore.com
canyon.com
coft1.com
heftyrecords.com
ourtype.be
freddyandma.com
nikeid.nike.com
feelthepower.biz
shopcomposition.com
oneill.com
agentprovocateur.com

SEARCHING & FINDING

trendwatching.com
thefwa.com
springwise.com
scirus.com
scholar.google.com
podcasts.yahoo.com
msdewey.com
maps.live.com
chacha.com
books.google.com

ONLINE RESOURCES

infopresse.com/prixboomerang
rjnet.com.br/2velocimetro_php
vixy.net
kuler.adobe.com
wikitravel.org
thinkingwithtype.com
dominiopublico.gov.br
madehow.com
icp.org
howstuffworks.com
dafont.com
dictionary.reference.com
gutenberg.org
nationmaster.com
en.proverbia.net
del.icio.us
touchgraph.com

TOP INTERACTIVE EXPERIENCE CREATORS

2advanced.com
akqa.com
almapbbdo.com.br
artless.gr.jp
bigspaceship.com
d-o-e-s.com
domanistudios.com
eurorscg4d.com
farfar.se
firstbornmultimedia.com
group94.com
heiwa-alpha.co.jp
hi-res.net
lowetesch.com
mecano.ca
northkingdom.com
rga.com
soleilnoir.com
wefail.com

From Facebook, by
Austin Sprenkel

Add a Comment

Jon Aston Comment by Jon Aston 42 minutes ago

Great list - and I have to agree with @Lee_Carrol.
Lee Carroll Comment by Lee Carroll on May 1, 2010 at 2:35pm
Next time if your going to list web sites make sure that they link to that site.
Thomas Hertkorn Comment by Thomas Hertkorn on October 6, 2009 at 3:18pm
Amazing list, but what the heck does ICQ in there?
I missed the marketing part in the list such as seomozz...
Thanks for that list again, maybe some day marketing - online marketing &
viral marketing get their place.
Kaffeevollautomat Comment by Kaffeevollautomat on October 6, 2009 at 3:12pm
Cool list. Thanks for this...
Angria Comment by Angria on October 5, 2009 at 1:24am
Great to be here.
ashraf150 Comment by ashraf150 on October 4, 2009 at 2:25pm
hello

Threat within---Maoist threat.


amthmbnÌv Xo{hhmZw IayqWnÌv ]mÀ«nIfpsS A]Nbw sImWvSpWvSmbsX¶v

Xncph\´]pcw: amthmbnÌv Xo{hhmZw IayqWnÌv ]mÀ«nIfpsS A]Nbw sImWvSpWvSmbsX¶v \nbak`bn ]n.kn. tPmÀPnsâ Btcm]Ww a{´n
Pn.kp[mIcs\ sNmSn¸n¨p. [\m`yÀY\ NÀ¨ \S¡p¶Xn\nsS CSs]«v
kwkmcn¡pt¼mgmWv ]n.kn.tPmÀPv Btcm]Ww D¶bn¨Xv. F¶m CXn\p
adp]Snbpambn k`bnepWvSmbncp¶ a{´n Pn.kp[mIc³ Fgpt¶ätXmsS
NÀ¨bv¡v NqtSdn. amthmhmZnIfn IayqWnÌpImcpw ap³ IayqWnÌpImcp
ansöv kp[mIc³ ]dªp. knsFF ]n´pWbv¡p¶ KqVmtemN\bmWv
amthmbnÌv `oIcX.

IayqWnk¯nsâ A]Nbw Xs¶bmWv ImcWsa¶v {]Xn]£ D]t\Xmhv
Pn.ImÀ¯ntIb³ A`n{]mbs¸«p. F¶mÂ, amthmhmZnIfn IayqWnÌv
]Ým¯eapÅhÀ Bcpansöv BhÀ¯n¨ a{´n \IvkepIfn ]ecpw ]gb IayqWnÌpImcmsW¶v k½Xn¨p.

Civil Supplies---in quandary.

tImÀ]tdj³ ISp¯ \ncmibnemWv.

Fw.sP. {ioPn¯v
Xncph\´]pcw: Ahiykm[\ hne \nb{´n¡m³ ]Ww A\phZn¡Wsa¶ knhn kss¹kv tImÀ]tdjsâ At]£ [\hIp¸v XÅn. _P än DÄs¸Sp¯nbn«pÅ 50 tImSn cq]bÃmsX Hcp cq] t]mepw IqSpX A\phZn¡m³ Ignbnsö \ne]mSnemWv [\hIp¸v.

]Xn\mdp cq]bpsS Acn DÄs¸sSbpÅ Ahiykm[\§Ä XpSÀ¶pw k_vknUn \nc¡n hnXcWw sN¿Wsa¦n IpSninI AS¡apÅ XpI DS³ A\phZn¡Wsa¶ tImÀ]tdjsâ At]£bmWv [\hIp¸v XÅnbXv. Ahiykm[\§Ä hneIpd¨p hnähIbn Ignª amÀ¨v hsc 126 tImSn cq]bpw AXn\ptijw 15 tImSn cq]bpw tImÀ]tdj\v kÀ¡mÀ \ÂIm\pWvSv. AXn\p]pdsa 16 cq]bv¡v k_vknUnbmbn Acn hnä hIbn 5.33 tImSn cq] bpw \ÂIm\pWvSv.

IpSninI e`n¡m¯Xpw Ahiykm[\hne Ip¯s\ DbÀ¶Xpw tImÀ]tdjsâ ASn¯d Cf¡nbn«pWvSv. tImÀ]tdjs\ c£n¡m³ km[\§fp sS hne hÀ[n¸n¡Wsa¶ Bhiyw tImÀ]tdj³ tcJmaqew `£y hIp¸ns\ Adnbn¨pIgnªp. FÃm km[\§fptS bpw hne hÀ[n¸n¡Wsa¶m Wv tImÀ]tdjsâ Bh iyw. IqSpX hÀ[\ Bh iys¸Sp¶Xv Dgp¶v, Xphc]cn¸v, sNdp]bÀ F¶nhbv¡m Wv. Dgp¶n\v 55 cq]bpw Xphc ]cn¸n\v 50 cq]bpw sNdp]bdn\v 62 cq]bpw B¡Wsa¶mWv tImÀ]tdjsâ Bhiyw. \nehn Dgp¶n\v 36Dw, Xphc]cn¸n\v 34Dw, sNdp]bdn\v 28 cq]bpamWv. \mÂ]Xp cq]bn IqSpX ]Ww \ÂInbmWv ]e km[\§fpw tImÀ]tdj³ s]mXphn]Wnbn \n¶p hm§p¶Xv. C{Xbpw XpI A[nIw \ÂIn km[\§Ä hm§n hneIpd¨v hn¸\ \S¯nbn«pw kÀ¡mÀ k_vknUn A\phZn¡m¯Xn tImÀ]tdj³ ISp¯ \ncmibnemWv.


Train timings---Change in train timings from July 1st.

s{Sbn³ kabw \msf apXÂ amdp¶p

sIm¨n; s{Sbn³ kabw \msf apX amdp¶p. s{Sbn³ \¼À, t]cv, ]pds¸Sp¶ kabw {Ia¯nÂ: 303 KpcphmbqÀ þ XriqÀ ]mk©À cmhnse 8.55,

332 Be¸pg þ FdWmIpfw ]mk©À þ cmhnse 7.25,

6042 Be¸pg þ sNss¶ FIvkv{]kv þ sshIpt¶cw \men\v,

323 Be¸pg þ sImÃw ]mk©À sshIpt¶cw 5.25,

6309 FdWmIpfw þ ]mSv\ FIvkv{]kv þ sshIpt¶cw 4.40,

650 FdWmIpfw þ sjmÀWqÀ ]mk©À þ sshIpt¶cw 5.35,

353 tIm«bw þ sImÃw ]mk©À þ sshIpt¶cw 5.45,

354 sImÃw þ tIm«bw ]mk©À þ cmhnse 7.55,

2778 sIm¨pthfn þ biz´v]qÀ {]Xnhmc FIvkv{]kv þ D¨bv¡v 12.50,

2258 sIm¨pthfn þ biz´v]qÀ (Kco_vvcYv FIvkv{]kv) þ sshIpt¶cw 4.35,

6332 Xncph\´]pcw þ apwss_ {]Xnhmc FIvkv{]kv þ cmhnse 4.15,

6346 Xncph\´]pcw þ temIam\yXneIv (t\{XmhXn FIvkv{]kv) cmhnse 9.50,

377 Xncph\´]pcw þ \mKÀ tImhn ]mk©À þ cmhnse 11.05,

2515 Xncph\´]pcw þ Kphml¯n FIvkv{]kv þ D¨bv¡v 12.50,

2643 Xncph\´]pcw þ \nkmap±o³ FIvkv{]kv þ D¨bv¡v 2.20,

6322 Xncph\´]pcw þ _mwKfqÀ FIvkv{]vk þ sshIpt¶cw 4.05,

2696 Xncph\´]pcw þ sNss¶ sk³{SÂ FkvF^v FIvkv{]kv þ sshIpt¶cw 5.10,

6342 Xncph\´]pcw þ FdWmIpfw CâÀknän FIvkv{]kv þ sshIpt¶cw 5.25,

6352 \mKÀtImhn þ apwss_ kn.Fkv.Sn FIvkv{]kv þ cmhnse 4.40,

2668 \mKÀtImhn þ sNss¶ FKvvtamÀ FIvkv{]kv þ sshIpt¶cw 5.00,

364 \mKÀtImhn þ tIm«bw ]mk©À þ D¨bv¡v 12.20,

376 \mKÀtImhn þ Xncph\´]pcw ]mk©À sshIpt¶cw 6.20,

302 FdWmIpfw þ KpcphmbqÀ ]mk©À 8.35,

322 sImÃw þ Be¸pg ]mk©À þ cmhnse 5.45,

337 FdWmIpfw þ Be¸pg ]mk©À þ sshIpt¶cw 5.20,

364 Xncph´]pcw þ tIm«bw ]mk©À sshIpt¶cw 7.50,

354 sImÃw þ tIm«bw ]mk©À þ cmhnse 10.50,

323 Be¸pg þ sImÃw ]mk©À þ sshIpt¶cw 7.35,

355 FdWmIpfw þ sImÃw ]mk©À þ cm{Xn 10.35,

2257 biz´v]qÀ þ sIm¨pthfn Kco_vcYv FIvkv{]kv þ D¨bv¡v 12.50,

2644 \nkmap±o³ þ Xncph\´]pcw FIvkv{]kv þ cmhnse 11.10,

2623 sNss¶ þ Xncph´]pcw FIvkv{]kv þ cmhnse 11.25,

2626 \yqUÂln þ Xncph\´]pcw tIcf FIvkv{]kv þ D¨bv¡v 2.35,

377 Xncph´]pcw þ \mKÀtImhn ]mk©À þ D¨bv¡v 1.20,

6381 apwss_ þ I\ymIpamcn FIvkv{]kv þ D¨bv¡v 12.45,

6526 _mwKfqÀ þ I\ymIpamcn FIvkv{]kv þ sshIpt¶cw Ggn\v.

Corruption----Should you cry or laugh?

a{´n aä¶mÄ DZvLmS\w sN¿m\ncp¶ amthentÌmÀ CSnªp hoWp.tImgnt¡mSv: a{´n kn. ZnhmIc³ aä¶mÄ DZvLmS\w sN¿m\ncp¶

amthentÌmÀ CSnªp hoWp. Xmacticn \qdmwtXm«n \nÀ½mWw

]qÀ¯nbmb amthentÌmdnsâ sI«nSamWv XIÀ¶p hoWXv.

A]IS¯n cWvSp t]À¡v ]cnt¡äp.

a

Threat within!

BâWn anÃÀ¡v Xangv Xo{hhmZn hn`mKhpambn ASp¯ _ÔapÅXmbn kqN\.

sImÃw: a\pjy¡S¯pambn _Ôs¸«v sImÃw t]meoknsâ ]nSnbnemb Ipf¨Â kztZin BâWn anÃÀ¡v Xangv Xo{hhmZn hn`mKhpambn ASp¯ _ÔapÅXmbn kqN\.

am{Xaà Pm^v\ taJebnepÅ ]penIsf Hmkvt{Senbbn F¯n¨Xn\p ]n¶nepw BâWn anÃÀ¡v hyàamb ]¦pÅXmbpw t]meokv At\zjW¯n hyàambn. CbmfpsS klmbnIfmb \nch[nt]sc¡pdn¨v t]meokn\v hnhcw e`n¨n«pWvSv. hcpwZnhk§fn Chcn ]ecpw IpSp§ntb¡pw.

Xangv]penIsf Hmkvt{Senbbn F¯n¡p¶Xn\v ]n¶n BâWn anÃÀ {iaw \S¯nbncp¶Xmbn tNmZyw sN¿en hyàambncp¶p. Ignªamkw ap\¼¯p\n¶v Hmkvt{Senbbnte¡v t]mb t_m«n 5000 enäÀ Uokepw shÅhpw hm§n\ÂInbXv BâWn anÃdmbncp¶psh¶v hyàambn«pWvSv.

CbmfpsS kztZiamb Ipf¨en sImWvSpt]mbn t]meokv \S¯nb sXfnshSp¸n IqSpX Imcy§Ä t_m[ys¸«p. hnhn[ kwL§sf IS IS¯nhnSm\mbn ]mcNyq«pw sse^v Pm¡äpw CbmÄ hm§nbncp¶Xmbpw At\zjW DtZymKØÀ¡v t_m[ys¸«ncp¶p. CbmfpsS _Ôphmb [ÀacmPn\pw a\pjy¡S¯pambn _ÔapÅXmbpw t]meokn\v a\knembn. t]meokv [ÀacmPn\p thWvSn Ipf¨en sXc¨n \S¯nsb¦nepw IsWvS¯m\mbnÃ.

BâWn anÃdnÂ\n¶v tiJcn¨ samgnIÄ t]meokv sF_n¡pw tdmbv¡pw ssIamdnbn«pWvSv. BâWn anÃsd ap\¼¯pw Xangv\m«nepw sImWvSpt]mbn IqSpX sXfnshSp¸v \S¯nbtijw IgnªZnhkw hoWvSpw tImSXnbn lmPcm¡pIbmbncp¶p. CbmÄ \ÂInb samgnbpsS ASnØm\¯nepÅ At\zjWamWv t]meokv \S¯p¶Xv.

Xangv ]penIÄ kwØm\t¯¡v IS¡m³ km[yXbpsWvS¶ CâenP³kv dnt¸mÀ«nsâ ASnØm\¯n sX¡³ PnÃIfpsS IStemc {]tZi§fn t]meokv ]t{SmfnwKv DuÀPnXs¸Sp¯nbn«pWvSv.

{ioe¦³ Xangv ]penIÄ {]`mIc³ X¼nIÄ F¶ t]cn FÂSnSnCsb ]p\cpÖohn¸n¡m\pÅ {iaw \S¯p¶Xmbpw dnt¸mÀ«pWvSv. Cu kmlNcy¯n BâWnanÃdpsS tIkv t]meokv Gsd Pm{KXtbmsSbmWv ssIImcyw sN¿p¶Xv. thWvSnh¶m C\nbpw BâWn anÃsd t]meokv IÌUnbn hm§n tNmZyw sNbvtX¡pw.

Fraud---Mallu model

\n[nbpsS t]cn Ccpf¯v aq¶c e£¯nsâ X«n¸v]p¸Ån: Hcp tImSn cq]bpsS \n[nbpsWvS¶p ]dªv Ccpf¯v aq¶c e£w cq]bpsS X«n¸v. a{´hmZhpw ]qPbpw aäpw \S¯p¶ Hcp kv{Xobpw Nob¼¯n\Sp¯pÅ Hcp FÂsFkn GPâpw tNÀ¶mWv X«n¸p \S¯nbXv.Ccpf¯pÅ Hcp bphXnbpsS InS¸mShpw sN¡pIfpw \ÂInbmWv X«n¸v. Ccpf¯n\p kao]w NpWvSs¡mÃn ]¦paq¸³ tImf\nbn Xmakn¡p¶ a[yhbkvIbmb kv{Xobpw FÂsFkn GPâpambn tNÀ¶mWv X«n¸p \S¯nbXv.Ccpf¯nSp¯v 10 skâv Øe¯p Xmakn¡p¶ bphXnbpsS Øe¯v Hcp tImSn cq]bpsS \n[nbpsWvS¶mbncp¶p ChÀ ]dªXv.

\n[n e`n¡Wsa¦n \nc´camb hgn]mSpIfpw ]qPIfpw \S¯Wsa¶pw AXn\p ]et¸mgmbn ]¯p e£t¯mfw cq] sNehmIpsa¶pw a[yhbkvI bphXntbmSv ]dªp.]qPIÄ¡pÅ sNehnte¡mbn CXnt\mSIw bphXn aq¶c e£w cq] \ÂInbn«pWvSs{X.

_t¯cnbnepÅ Hcp Pzednbn \n¶v Øm]\¯nsâ GPâpIqSnbmb FÂsFkn GPâphgn kzÀWw ISwhm§pIbpw ]n¶oSv ]p¸Ånbnse kzImcy ]WanS]mSv Øm]\¯n ]Wbs¸Sp¯nbmWv bphXn ]Ww \ÂInbXv.]¯pskâv Øe¯nsâ B[mchpw cWvSp sN¡pIfpw FÂsFkn GPâphgn kzÀWw ISw e`n¡p¶Xn\v Pzednbn \ÂInbncp¶p. Iaebpw GPâpw X½nepÅ [mcWb\pkcn¨mWv bphXn¡v kzÀWw hm§ns¡mSp¯Xs{X.

CS]mSpIÄ `wKnbmbn \S¶m FÂsFkn GPân\v ]¯p e£w cq] {]Xn^ew \ÂImsa¶pw a[yhbkvI ]dªncp¶phs{X. bphXnbpsS ]¯p skâv Øew hnäm ]camh[n Hcp e£w cq]bn IqSpX e`n¡nsömWv ]dbp¶Xv. F¶m aq¶c e£w cq]bpsS kzÀWw \ÂInbXn ZpcqlXbpsWvS¶mWv Btcm]Ww.\n[n FSp¡Wsa¦n \nch[n hgn]mSpIÄ \S¯Wsa¶p ]dªv a[yhbkvI Ccpf¯pÅ ]ecn \n¶mbn e£¡W¡n\p cq]X«nsbSp¯Xmbn \m«pImÀ ]dbp¶p. F¶m ]Ww \jvSs¸«hÀ \mWt¡Sv `b¶v ]cmXns¸Sp¶nÃs{X.

a[yhbkvIbpsS ]pcbnS¯nepw hoSn\pÅnÂt]mepw ]ebnS¯pw henb IpgnIfpsWvS¶p \m«pImÀ ]dªp. \n[n Hfnªncn¸psWvS¶p ]dªv AXv FSp¡m\mbn Ipgn¨hbmWs{X CsXÃmw. bphXnbpsS ]cmXn{]Imcw tIWn¨nd t]meokv tIskSps¯¦nepw {]iv\w Ccphn`mKhpw X½n \S¶ NÀ¨sb XpSÀ¶p ]cnlcn¨Xmbn t]meokv ]dªp. bphXn \ÂInb ]Ww Xncn¨psImSp¡msa¶ hyhØbnemWv H¯pXoÀs¸¶pw t]meokv ]dªp.

Sex -Crimes.

A\mimky \S]Sn

ssh¸n³: A\mimky \S]SnbpsS t]cn ap\¼s¯ _o¨v dntkmÀ«n \n¶pw ap\¼w t]meokv AdÌp sNbX kn\nam kocnb \SnbpÄs¸sSbpÅ Bdp t]scbpw ]dhqÀ No^v PpUojy aPnkvt{Säv tImSXn 14 Znhkt¯¡p dnamâp sNbvXp. tImgnt¡mSp kztZinIfmb cWvSp bphXnItfbpw aq¶p bphm¡tfbpw ap\¼w kphÀ®Xocw _o¨nsâ sX¡pamdn ØnXnsN¿p¶ ss{_«¬ _o¨v dntkmÀ«n \n¶pw C¶sebmWv t]meokv AdÌv sNbvXXv. H¸w dntkmÀ«nsâ amt\Ptcbpw t]meokv AdÌp sNbvXncp¶p.


sSenþkn\namXmcw tImgnt¡mSv shfnbn _o¨v _o¨vlukn \p_o\(24), IqWvSqÀ]d¼v ap¡mSnhbÂho«nÂcP\ (23), Nmh¡mSv sh¬ssa\mSv henbI¯v ho«n \ujmZv(30), sh¬ssa\mSv N¡m¯v ho«n aplbvk¬ (21), KpcphmbqÀ amWn¡I¯v hSt¡§cho«n AÀjmZv(27), dntkmÀ«v amt\Pcmb he¸mSv henbI¯p ho«n A³kmÀþ23 F¶nhcmWv AdÌnembXv.Cu ASp¯ Ime¯v Cd§nb Pbdmw kn\nabn \mbIsâ kplr¯mb \Ssâ `mcybmbn A`n\bn¨ \Sn Nne kocnbepIfnepw aäp Nne kn\naIfnepw apJw ImWn¨n«pWvSv. {]XnIfpsS ]cnNb¡mcnbmb \Sn¡v CS¡me¯v t{]X _m[ XpS§nbXn\m Xripcn Hcp im´n¡mcs\ ImWn¡m\mbn sImWvSp h¶t¸mÄ Øe¯p Xmakn¨v ]qP sN¿Wsa¶p ]dªXns\XpSÀ¶v ho«nte¡p Xncn¨p t]mImsX ap\¼s¯¯n dntkmÀ«n apdnsbSp¯XmsW¶mWv AdÌnemb {]XnIÄ BZyw t]meoknt\mSp ]dªXt{X.

F¶m t]meokv hniZambn tNmZyw sNbvXt¸mÄ ZpÀ_eamb Cu \pW s]mfnbpIbpw IÅn shfn¨¯mIpIbpambncp¶p. cWvSmas¯ s]¬Ip«n tImgnt¡mSv sF.Sn taJebnse tImÄskâÀ Poh\¡mcnbmWv. dntkmÀ«v DSaIÄ XriqÀ kztZinIfmWv. {]XnIÄ dntkmÀSv amt\PcpsS ]cnNb¡mcmWt{X. CXn\p ap¼pw ChÀ ChnsS h¶p apdnsbSp¡mdpsWvS¶pw t]meokv Adnbn¨p. C¡pdn Xn¦fmgvN sshIns«¯nb A©wK kwLw dntkm«n cWvSp apdnIÄ FSp¯ncp¶p. ChÀ ]I Npän¡d§p¶Xp IWvSt¸mÄ ØehmknIfmb \m«pImÀ¡v ]´ntISp tXm¶nbncp¶p. XpSÀ¶v \m«pImÀ C¶se cmhnse dntkmÀ«v hfbpIbpw hnhcw t]meokns\ Adnbn¡pIbpw sN¿pIbmbncp¶p.

Rmd¡Â kn.sF.Sn.BÀ.cmtPjv, ap\¼w Fkv.sF.hn.Fw.IÀk³, F.Fkv.sF.iin[c³ F¶nhÀ tNÀ¶v dntkmÀ«v sdbvUp sNbvXmWv A\mimky¡msc ]nSnIqSnbXv. CXn aplbvkWpw , AÀjmZpw Fw._n.F hnZymÀ°nIfmWv. tIskSp¯tijw sshZy]cntim[\ \S¯nbmWv t]meokv {]XnIsf tImSXnbn lmPcm¡nbXv.

Five Bitten by a rabid dog.


_kv Im¯p\n¶ ho«½bS¡w A©p t]À¡p t]¸«nbpsS ISntbäpNmcpwaqSv: acWho«nte¡vt]mIm³ _kvIm¯p\n¶ ho«½bS¡w At©mfw t]À¡v t]¸«nbpsS ISntbäp. Xg¡c ]©mb¯n amthen¡c am¦mwIpgn ]ÅnapIfn taJebnepw \mepap¡nepamWv At©mfw t]À¡v C¶v cmhnse t]¸«nbpsS ISntbäXv. IqSmsX \nch[n hfÀ¯parK§Ä¡pw ISntb¡pIbpWvSmbn. \m«pImsc ISn¨v c£s]Sm³ {ian¨ t]¸«nsb ]n¶oSv\m«pImÀ ]nSnIqSn XÃns¡m¶p.

]ÅnapIÄ PwKvj\n _kv Im¯p\n¶ am¦mwIpgn ]Ån hSt¡Xn \_ok (48), \mepap¡v kztZin jnlm_v F¶nhcS¡w At©mfw t]À¡mWv ISntbäXv. Chsc amthen¡c kÀ¡mÀ Bip]{Xnbn {]thin¸n¨p. Xg¡c ]©mb¯n hÀ[n¨phcp¶ sXcphp\mb ieyhpw t]¸«n ieyhpw \nÀamÀP\w sN¿m³ ]©mb¯vA[nIrXÀ \S]Sn kzoIcn¡p¶nsöv \m«pImÀ Btcm]n¨p.

The mystery of a High Police Officer.

J¯À bm{X: X¨¦cns¡Xnsc F³sFF At\zjWw

\yqUÂln: sFPn tSman³ X¨¦cnbpsS hnhmZamb J¯À bm{Xsbbpw AhnsS \S¯nb IqSn¡mgvNIsfbpwIpdn¨v tZiob At\zjW kwLw(F³sFF) At\zjn¡pw. tIcfm kÀ¡mcnsâ \nÀtZia\pkcn¨mWv At\zjWw F³sFF¡v hn«Xv. J¯dnse C´y³ Aw_mknUdpw F³sFF At\zjWw thWsa¶v Bhiys¸«ncp¶psh¶v tI{µ B`y´csk{I«dn Pn.sI.]nÅ ]dªp.

J¯À kµÀi\thfbn X¨¦cn `oIc{]hÀ¯\hpambn _ÔapÅhcpambn IqSn¡mgvN \S¯nsb¶ dnt¸mÀ«ns\¯pSÀ¶mWv At\zjWw. X¨¦cnbpsS bm{Xsbbpw IqSn¡mgvNIsfbpwIpdn¨v At\zjWw thWsa¶v tI{µ B`y´ca{´mebw kwØm\ kÀ¡mcnt\mSv Bhiys¸«ncp¶p. hntZicmPyhpambn _Ôs¸« At\zjWambXn\m C¡mcyw At\zjn¡p¶Xn kwØm\¯n\v ]cnanXnbpWvsS¶pw tI{µwXs¶ At\zjn¡Wsa¶pw tIcfw \nÀtZin¨ncp¶p. Ignª Znhkw tSman³ X¨¦cn UÂlnbnse¯n B`y´ca{´meb¯n\v hniZoIcWw \ÂInbncp¶p.

`oIc{]hÀ¯\w At\zjn¡p¶Xn\v cq]oIcn¨ F³sFFbpsS Ncn{X¯n BZyambmWv D¶Xt]meokv DtZymKØs\Xnsc At\zjWw hcp¶Xv. cmPy¯pXs¶ `oIc{]hÀ¯\hpambn _Ôs¸«v D¶Xt]meokv DtZymKØs\Xnsc At\zjWw hcp¶Xpw BZyamWv.


Tribals----Kerala.

ഊരിലെ ഉള്ളുപിടയും കഥകള്‍

സി.എം.ബിജു


വാത്സല്യത്തിന്റെ ഭാഷയിലൂടെ ആദിവാസി കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഹൃദയം കവര്‍ന്ന സിന്ധുവിന്റെ വേറിട്ട യാത്ര...


കുട്ടികള്‍ മനസ്സിലേറ്റുന്ന ഒരധ്യാപികയാവണം' ആ ഒരു മോഹവുമായാണ് ഞാന്‍ ആദിവാസി ഊരായ അട്ടപ്പാടിക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം ചോദിക്കുന്നത്. ഏഴുവര്‍ഷം മുമ്പായിരുന്നു അത്. വീടിന് തൊട്ടുള്ള തിരൂര്‍ സ്‌കൂളിലായിരുന്നു അപ്പോഴെനിക്ക് ജോലി. 'ഓണംകേറാ മൂല'യിലേക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം ചോദിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് പലരും എന്നെ കളിയാക്കി.

അട്ടപ്പാടിയിലെത്തിയ ആദ്യ ആഴ്ച. അന്ന് കുട്ടികള്‍ക്ക് മുന്നിലേക്ക് ഞാനൊരു ചോദ്യമിട്ടു. ''ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങളെന്താ കഴിച്ചത്?'' ''കപ്പയാ ടീച്ചറേ'' രണ്ടാമത്തെ ബെഞ്ചിലിരുന്ന നീലക്കുപ്പായക്കാരന്‍ ചാടിയെണീറ്റു. അതുകേട്ട ക്ലാസിലെ ചില വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ മുഖത്തു മാത്രം വല്ലാത്തൊരു പകപ്പ്. കാര്യം തിരക്കി. ആദിവാസി കുട്ടികളാണവര്‍. കപ്പയെന്നാല്‍ ആദിവാസിഭാഷയില്‍ തവളയെന്നാണ് അര്‍ഥം. വെറുതെയല്ല അവര്‍ വാ പൊളിച്ചത്!

അവര്‍ ക്ലാസില്‍ കേള്‍ക്കുന്നതൊന്ന്, മനസ്സിലാക്കുന്നത് വേറൊന്ന്. മലയാളത്തിലാണ് പഠനം. അതവര്‍ക്ക് ശരിക്കറിയില്ല. വെറുതെയല്ല അവര്‍ പഠനത്തില്‍ പിന്നാക്കമാവുന്നത്. സങ്കടം തോന്നി. ഗോത്രവര്‍ഗഭാഷയില്‍ ആരും ക്ലാസെടുക്കുന്നുമില്ല. ഒന്നും മനസ്സിലാവാതെ പരസ്​പരം മുഖത്തുനോക്കിയിരിക്കയാണ് പാവം കുട്ടികള്‍.

തങ്ങളുടെ മാതൃഭാഷ മോശമാണെന്ന ചിന്തയുമുണ്ട് അവര്‍ക്ക്. ഈ ധാരണയൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം. ഞാനത് മനസ്സിലുറപ്പിച്ചു. അവര്‍ക്കുവേണ്ടി ഞാന്‍ ഗോത്രവര്‍ഗ ഭാഷ പഠിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. ഇതറിഞ്ഞപ്പോള്‍ കുട്ടികള്‍ക്കും ആവേശം. എന്റെ സംശയങ്ങള്‍ തീര്‍ത്തുതരുമ്പോള്‍ അവരുടെ മുഖത്ത് അഭിമാനം തിളങ്ങിനിന്നു.

ഞാന്‍ ഗോത്രവര്‍ഗഭാഷയില്‍ സംസാരിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയതോടെ അവര്‍ക്കെന്നോട് അടുപ്പം കൂടി. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഞങ്ങള്‍ ഒരുമിച്ച് പുറത്തിറങ്ങി. ദൂരെയൊരു മരച്ചുവട്ടിലിരുന്ന് ഞാനവരോട് സംസാരിച്ചു. സ്വന്തം ഭാഷ സംസാരിക്കാന്‍ അവരെ നിര്‍ബന്ധിച്ചു. പതുക്കെപ്പതുക്കെ അവര്‍ ഉള്ളു തുറന്നു.

വെള്ളിയാഴ്ച ക്ലാസിന് കുട്ടികളേറിത്തുടങ്ങിയപ്പോള്‍ എനിക്കൊരു ആശയം തോന്നി. കടുപ്പക്കാരായ കണക്കും ഇംഗ്ലീഷുമൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാന്‍ ഒരെളുപ്പവഴി. പാഠഭാഗങ്ങള്‍ നാടകരൂപത്തിലാക്കുക. കുട്ടികളെ നാടകം പഠിപ്പിക്കുക, അതുവഴി പാഠങ്ങളും. കുറെ നാടകങ്ങള്‍ പഠിച്ചതോടെ കുട്ടികള്‍ കൂട്ടായ്മക്കൊരു പേരിട്ടു. 'തിയേറ്റര്‍ ആര്‍ട്‌സ് ഗ്രൂപ്പ്.' അടുത്ത വര്‍ഷം ഞങ്ങളുടെ സ്‌കൂളിലൊരു അത്ഭുതമുണ്ടായി. എസ്.എസ്.എല്‍.സി. വിജയശതമാനം കുത്തനെ ഉയര്‍ന്നു. 20-ല്‍ നിന്ന് 80-ലേക്ക്. അതോടെ രക്ഷിതാക്കളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും മുഖം തെളിഞ്ഞു.

അട്ടപ്പാടിയുടെ വേദനകള്‍

ഇപ്പോള്‍ അവധി ദിനങ്ങളില്‍ കുട്ടികള്‍ എന്നെത്തേടി വീട്ടിലെത്തും. ഞാനവര്‍ക്ക് വായിക്കാന്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ നല്‍കും. വെക്കേഷന്‍ കാലത്താണ് രസം. 10-15 പേരൊക്കെ ഇവിടെ താമസിക്കാനുണ്ടാവും. നാടകം പരിശീലിക്കാനുള്ള വരവാണ്. അന്ന് ഞങ്ങള്‍ ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കും. കുന്നിന്‍മുകളില്‍ കയറും. ഗൂളിക്കടവ് പുഴയില്‍ മുങ്ങിക്കുളിക്കും. കുട്ടികള്‍ അവരുടെ സ്വകാര്യങ്ങള്‍ എന്നോട് പങ്കുവെക്കും.

ആ പത്താംക്ലാസുകാരിയെ ഞാനിപ്പോഴും മറന്നിട്ടില്ല. ഒരു വൈകീട്ട് സ്റ്റാഫ് റൂമില്‍ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അവള്‍ വന്നത്. പഠിക്കാനാവുന്നില്ലെന്ന് പറയുമ്പോള്‍ അവളുടെ കണ്ണ് നിറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കുറേനേരം അവള്‍ തലകുനിച്ചിരുന്നു. പിന്നെയൊരു കഥ പറഞ്ഞു. ''അച്ഛന്‍ ഞങ്ങളെ വിട്ടുപോയി. ഇപ്പോള്‍ വീട്ടില്‍ മറ്റൊരാള്‍ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. അമ്മയ്ക്ക് അയാളെ ഇഷ്ടമാണ്. അമ്മ പുറത്തുപോവുമ്പോള്‍ അയാളെന്നെ ഉപദ്രവിക്കും. എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടണം. എനിക്കിനിയും പഠിക്കണം.'' അവള്‍ വിതുമ്പിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഞാനവളെ ചേര്‍ത്തുപിടിച്ചു.

ഒരു ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഞാനവളുടെ വീട്ടിലേക്കിറങ്ങി. മണ്ണ് മെഴുകിയ കോലായില്‍ പുസ്തകവും തുറന്നുവെച്ച് അവളിരിപ്പുണ്ട്. എന്നെ കണ്ടപ്പോള്‍ അവളോടിയെത്തി. ''ടീച്ചര്‍ വന്നല്ലോ, എനിക്കിപ്പഴാ സമാധാനമായത്.'' ഞാനകത്തു കയറി. അവളുടെ അമ്മയോട് നടന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു. ആ സാധു സ്ത്രീ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കൈകൂപ്പി. ''എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ടീച്ചറേ. അയാളെ ഞാനിനി വീട്ടില്‍ കയറ്റില്ല.'' ഞാന്‍ തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോള്‍ അമ്മയും മകളും വേലിക്കരികില്‍ നിന്ന് കൈവീശുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

പത്താം ക്ലാസിലെ തന്റേടി

കഴിഞ്ഞമാസം മുക്കാലിയിലൊരു ക്യാമ്പിലായിരുന്നു ഞാന്‍. 'ടീച്ചറേ' എന്നുറക്കെ വിളിച്ച് ഒരു പെണ്‍കുട്ടി ഓടിയെത്തി. ഞങ്ങളുടെ സ്‌കൂ
ളിലെ പത്താംക്ലാസുകാരി. അവളുടെ കഥയോര്‍ത്തപ്പോള്‍ എന്റെ ഉള്ളൊന്ന് പിടഞ്ഞു. 'മോള്‍ക്ക് സുഖമാണോ'. ചോദിച്ചതിന് അവള്‍ തലയാട്ടി. പിന്നെ അവള്‍ അഭിമാനത്തോടെ പറഞ്ഞു. 'ഞാന്‍ പരീക്ഷയെഴുതി ടീച്ചറേ', അതു കേട്ടപ്പോള്‍ എനിക്കും സന്തോഷമായി.

കഴിഞ്ഞ ഫിബ്രവരിയിലെ ഒരു ദിവസം. രാവിലെ സ്‌കൂളിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു അവള്‍. വഴിയരികില്‍ പതുങ്ങിനിന്ന കുറേപ്പേര്‍ അവളെ വലിച്ചുകൊണ്ടുപോയി. കുറ്റിക്കാട്ടില്‍വെച്ച് അവളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു. എട്ടുപേരുണ്ടായിരുന്നത്രെ. ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍ മൂന്നാഴ്ച ആസ്​പത്രിക്കിടക്കയിലായിരുന്നു അവള്‍. കേസ്സെല്ലാം ഒതുങ്ങിപ്പോയി. അപ്പോഴും അവളുടെ മനസ്സില്‍ പരീക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളുണ്ടായിരുന്നു. ആസ്​പത്രി മുറി വിട്ട് നേരെ പരീക്ഷാഹാളിലേക്കാണ് അവള്‍ വന്നത്. ചെറിയൊരു പ്രശ്‌നം വരുമ്പോള്‍ വാടിപ്പോകുന്നവരാണ് മലയാളിക്കുട്ടികള്‍. പക്ഷേ ആദിവാസികളങ്ങനെയല്ല. എന്തുവന്നാലും അവര്‍ മനക്കരുത്തോടെ നേരിടുന്നു, ഈ കുട്ടിയെപ്പോലെ.

ആദിവാസികുട്ടികളെ പലരും കെണിയില്‍പെടുത്തുന്നു. അത്തരം ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. ഒരിക്കല്‍ ചില പെണ്‍കുട്ടികള്‍ ബുധനാഴ്ചകളില്‍ ക്ലാസിലെത്താതായി. ഞങ്ങള്‍ അന്വേഷണം തുടങ്ങി. ചെന്നെത്തിയത് ദൂരെയുള്ള ഒരൊറ്റപ്പെട്ട വീട്ടില്‍. കൃത്യസമയത്ത് ഇടപെട്ടതുകൊണ്ടുമാത്രം അന്ന് കുട്ടികളെ രക്ഷിക്കാനായി. അവര്‍ പറഞ്ഞ കഥ ഇതാണ്. 'സ്‌കൂളിലേക്ക് വരുംവഴി വഴിയരികില്‍ നിന്ന് ഒരു ചേച്ചി ഞങ്ങളെ വിളിക്കും. അവര്‍ ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കിത്തരും. പിന്നെ കുറെ ആണുങ്ങള്‍ വരും. അവര്‍ ചിരിച്ചുകൊണ്ടുപറയും. ഈ പണമൊക്കെ നിങ്ങള്‍ക്കുള്ളതാ' എന്നിട്ട് നൂറിന്റെ നോട്ടുകള്‍ തരും. പിന്നെ... അത് പൂര്‍ത്തിയാക്കുംമുന്‍പേ കുട്ടികള്‍ കരച്ചില്‍ തുടങ്ങി. ഞാനവരെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. ഇനി ഇങ്ങനെ പോവരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. ''എന്തുണ്ടെങ്കിലും ടീച്ചറോട് പറയും'' അവര്‍ സത്യം ചെയ്തു.

ഇങ്ങനെ പ്രശ്‌നങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോള്‍ പലരും ഇടപെടാന്‍ മടിക്കും. ഇതൊക്കെ വലിയ പൊല്ലാപ്പാവില്ലേ? അതാണവരുടെ ചോദ്യം. പക്ഷേ കുട്ടികള്‍ പ്രശ്‌നങ്ങളില്‍ പെടുമ്പോള്‍ നമ്മള്‍ക്കെങ്ങനെ സമാധാനമായി ഉറങ്ങാനാവുമെന്ന് ഞാന്‍ തിരിച്ച് ചോദിക്കും.

മനസ്സറിയും വിദ്യകള്‍

ക്ലാസിലെത്തിയാല്‍ ഞാനാദ്യം കുട്ടികളോട് ചോദിക്കും. 'എന്തൊക്കെയാ വിശേഷങ്ങള്‍'. ഒരു പത്ത് മിനിട്ട് അവര്‍ പറയുന്നത് കേട്ടിരിക്കും. കുട്ടികളുമായി അടുപ്പമുണ്ടാക്കാനുള്ളൊരു വിദ്യയാണിത്. രക്ഷിതാക്കളെയും ഞാനങ്ങനെ വെറുതെ വിടില്ല. ഞാനവരോട് പറയും. കുട്ടി വീട്ടിലെത്തിയാല്‍ നിങ്ങള്‍ സ്‌കൂള്‍ വിശേഷങ്ങള്‍ ചോദിക്കണം. സ്‌കൂളില്‍ എന്തൊക്കെ നടന്നു എന്നവരെക്കൊണ്ട് പറയിക്കണം. അതെഴുതിത്തരണം. ആദ്യം കേട്ടപ്പോള്‍ പലര്‍ക്കും മടിയായിരുന്നു. പതുക്കെ അവര്‍ എന്റെ വഴിയിലേക്കെത്തി.

ഉത്സവദിനം

എല്ലാ ശിശുദിനത്തിലും ഞങ്ങള്‍ പരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിക്കും. പാവനിര്‍മ്മാണ പരിശീലനം, നാടകക്യാമ്പ്, മാജിക് പഠനം, നഴ്‌സറി കലോത്സവം അങ്ങനെയൊക്കെ. സമീപത്തെ സ്‌കൂളുകളില്‍ നിന്നും കുട്ടികള്‍ വരും. നാട്ടുകാരാണ് അവര്‍ക്ക് ഭക്ഷണവും താമസവുമൊരുക്കുക. ചിലരൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ടീച്ചറെന്തിനാ ഒരവധിദിവസംകിട്ടുമ്പോള്‍ പോലും ഇങ്ങനെ മിനക്കെടുന്നതെന്ന്.' കുറെപ്പേരെ പരിചയപ്പെടാനാവും. അവരുടെ ജീവിതങ്ങള്‍ അടുത്തറിയാനും. അതുതന്നെ വലിയ കാര്യമല്ലേ.


കുടുംബം തുണ

ഒരു മുസ്‌ലിം കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ് ഞാന്‍. പക്ഷേ, യാഥാസ്ഥിതികമായ കെട്ടുപാടുകളില്ലാതെയാണ് ഉപ്പ ഞങ്ങളെ വളര്‍ത്തിയത്. ഞങ്ങള്‍ നാലു മക്കള്‍, ബീന, ലീന, സിന്ധു, പ്രിയ...പേരിട്ടതില്‍ പോലും ഉപ്പ 'തനി സ്വഭാവം' കാണിച്ചു. എപ്പോഴും പറയും. 'നമ്മള്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് മാതൃക കാട്ടണം. അവര്‍ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ നിങ്ങളും ചെയ്യരുതെന്ന്. '- ആ ഒരു വാക്കുകളാണ് എന്നെ അട്ടപ്പാടിയിലെത്തിച്ചത്. എന്റെ മനസ്സറിയുന്നയാളാണ് സാജന്‍. അതുകൊണ്ട് വിവാഹം കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഒന്നും മാറ്റേണ്ടി വന്നില്ല. കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണ കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോഴും അട്ടപ്പാടിയില്‍ നില്‍ക്കുന്നത്
.

Contempt of Court?


Fw.hn Pbcm³ \S¯nb ]cmaÀiw Atemkcs¸Sp¯p¶XmsW¶v sslt¡mSXn

sIm¨n:tImSXn hn[nIsf¡pdn¨pw \ymbm[n]³amtc¡pdn¨pw kn.]n.Fw t\Xmhv
Fw.hn Pbcm³ \S¯nb ]cmaÀiw Atemkcs¸Sp¯p¶XmsW¶v sslt¡mSXn. PbcmPs\Xntc tImSXnbe£y \S]Sn thWtamsb¶v ]n¶oSv Xocpam\n¡pw.

kw`h¯n AUz¡äv P\d tImSXnbn lmPcmbn adp]Sn \ÂIWsa¶pw
sslt¡mSXn hyàam¡n.

Drugs smuggling---

ab¡pacp¶v IS¯v: F«v t]À¡v h[in£.

k\m: sba\n ab¡pacp¶v IS¯v tIkpambn _Ôs¸«v F«v t]À¡v h[in£. Bdv sba³ hwiPÀ¡pw aq¶v B{^n¡³ hwiPÀ¡pamWv h[in£. sI\nb, Sm³km\nb, skmamenb F¶o cmPy§fn \n¶pÅhcmWv tIknepÄs¸«Xv.

Tuesday, June 29, 2010

Homemade---How to make popcorn at home.

Easy Homemade Microwave Popcorn

by Marie on November 4, 2009

Yes, homemade microwave popcorn, and it really works! I was skeptical. I didn’t believe it could be that easy, but IT IS! Lisa, from Snack Snoop, has shared her how-to for Homemade Microwave Popcorn.

Homemade Microwave PopcornIt’s as easy as 1, 2, 3:

  1. Put 1/4 cup popcorn in a brown paper bag. Fold top over a few times and tape it.
  2. Place in microwave folded side upfor 2 to 3 minutes or until there is 5 seconds between pops.
  3. Eat plain or add flavors (such as salt, butter, sugar, etc.)

Easy Homemade Microwave Popcorn

With this system of microwave popping, you can:

  • control the amount of salt and butter
  • reuse the paper bag again and again
  • save money from buying the corn kernels, which yields a lot more popcorn
  • pop popcorn fast, without getting out the heavy machinery

I just can’t get enough of this popcorn, we make it all the time! It’s been a great after-school snack. Thanks, Lisa!

Threat within!---Maoists kill 26 CRPF Jawans.

മാവോവാദി ആക്രമണത്തില്‍ 26 സി.ആര്‍.പി.എഫ്. ജവാന്മാര്‍ മരിച്ചു.

റായ്പ്പുര്‍: ഛത്തീസ്ഗഢില്‍ ചൊവ്വാഴ്ചയുണ്ടായ മാവോവാദി ആക്രമണത്തില്‍ 26 സി.ആര്‍.പി.എഫ്. ജവാന്മാര്‍ മരിച്ചു. 23 പേര്‍ക്ക് പരിക്കുണ്ട്. നാരായണ്‍പുര്‍ ജില്ലയിലെ ധൗരായ് പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ പരിധിയില്‍ ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് മൂന്നുമണിയോടെയാണ് സംഭവം.

മാവോവാദികള്‍ അഞ്ചു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ആഹ്വാനം ചെയ്ത രണ്ടുദിവസത്തെ ബന്ദ് ബുധനാഴ്ച തുടങ്ങാനിരിക്കെ സ്ഥിതിഗതികള്‍ നിരീക്ഷിക്കാനെത്തിയ സി.ആര്‍.പി.എഫ്. സംഘത്തിനുനേരെയാണ് സായുധരായ മാവോവാദികള്‍ നിറയൊഴിച്ചത്. റോഡിലെ തടസ്സം പരിശോധിച്ച് മടങ്ങുകയായിരുന്നു ഇവര്‍. സമീപപ്രദേശത്തെ കുന്നിന്‍ പുറത്തുനിന്നാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായ ആക്രമണമുണ്ടായതെന്ന് സി.ആര്‍.പി.എഫ്. മേധാവി വിക്രം ശ്രീവാസ്തവ ഡല്‍ഹിയില്‍ പറഞ്ഞു. എഴുപതോളം പേരാണ് സി.ആര്‍.പി.എഫ്. സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്.

പ്രദേശത്ത് സുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള നടപടികള്‍ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതല്‍ ഭടന്മാരെ അവിടെ നിയോഗിക്കുമെന്ന് ഐ.ജി.ദുവ അറിയിച്ചു. പരിക്കേറ്റവരെ കൊണ്ടുപോകാനും മൃതദേഹം നീക്കം ചെയ്യാനുമായി വ്യോമസേനയുടെ ഹെലികോപ്ടറുകള്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

ഏപ്രില്‍ ആറിന് ഛത്തിസ്ഗഢിലെ ദന്തേവാഡ ജില്ലയിലുണ്ടായ മാവോവാദി ആക്രമണത്തില്‍ 75 സി.ആര്‍.പി.എഫ്. ഭടന്മാരും പോലീസുകാരനും മരിച്ചിരുന്നു. തുടര്‍ന്നു മാവോവാദി ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളില്‍ പലതവണ സുരക്ഷാസൈനികര്‍ക്കു നേരേ ആക്രമണമുണ്ടായി. ജാര്‍ഗ്രാമിലെ ജ്ഞാനേശ്വരി എക്‌സ്​പ്രസ് ദുരന്തത്തിനു പിന്നിലും മാവോവാദികളാണെന്ന സൂചന ലഭിച്ചിരുന്നു
.

Threat to Ashram.

42 കോടി ആവശ്യപ്പെട്ട്‌ ശ്രീ ശ്രീ ആശ്രമത്തിലേക്ക്‌ ടെലിഫോണ്‍ ഭീഷണി
Text Size:
ബംഗളുരു: 42 കോടി രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ട്‌ ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കറിന്റെ കനകപുര ആശ്രമത്തിലേക്കു ടെലിഫോണില്‍ അജ്‌ഞാതന്റെ സന്ദേശം. പണം നല്‍കിയില്ലെങ്കില്‍ ആശ്രമത്തിനെപ്പറ്റി അപവാദപ്രചരണം നടത്തുമെന്ന ഭീഷണിയും ഇയാള്‍ മുഴക്കിയിട്ടുണ്ട്‌.

കഴിഞ്ഞ മൂന്നു ദിവസങ്ങളായി മൊബൈല്‍ ഫോണില്‍നിന്നാണു വിളിയെത്തുന്നതെന്ന്‌ ആശ്രമം അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു. കര്‍ണാടക ഡി.ജി.പിക്കും ഐ.ജിക്കും ആശ്രമം അധികൃതര്‍ പരാതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണു സൂചന.

ഏതാനും ആഴ്‌ചകള്‍ക്കു മുന്‍പ്‌ വെടിവയ്‌പു നടന്നത്‌ ഈ ആശ്രമത്തിന്റെ പരിസരത്തായിരുന്നു.

Senior Citizens---age to be reduced to 55 years.

55 കഴിഞ്ഞവര്‍ ഇനി മുതിര്‍ന്ന പൗരന്‍
Text Size:
തിരുവനന്തപുരം: ഈവര്‍ഷം മുതല്‍ 55 വയസ്‌ കഴിഞ്ഞവരെ സീനിയര്‍ സിറ്റിസണായി അംഗീകരിക്കുമെന്ന്‌ ധനമന്ത്രി തോമസ്‌ ഐസക്‌ നിയമസഭയില്‍ അറിയിച്ചു. ഇവര്‍ക്ക്‌ സംസ്‌ഥാന സര്‍ക്കാരില്‍നിന്നു ലഭിക്കേണ്ട എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കും അര്‍ഹതയുണ്ടായിരിക്കും.

Threat within!

5000 റൗണ്ട്‌ തിരകളുമായി നാലുപേര്‍ പിടിയില്‍
Text Size:
കൊല്‍ക്കത്ത: ഇന്ത്യന്‍ ഓര്‍ഡനന്‍സ്‌ ഫാക്‌ടറിയില്‍ നിര്‍മിച്ച 5000 റൗണ്ട്‌ തിരകളുമായി മൂന്നുപേര്‍ അറസ്‌റ്റില്‍. ഇവരുടെ കൂട്ടാളിയെന്നു സംശയിക്കുന്ന മറ്റൊരാളും പിടിയിലായിട്ടുണ്ട്‌. തിരകള്‍ മാവോയിസ്‌റ്റുകള്‍ക്കുവേണ്ടി കടത്തിയതാണോയെന്നു പോലീസ്‌ സംശയിക്കുന്നു.

ദിലീപ്‌ മിശ്ര, രാജേഷ്‌കുമാര്‍ ശര്‍മ, രാം പര്‍വേഷ്‌ പ്രസാദ്‌ എന്നിവരെയാണു തിരകള്‍ കടത്തിയ കാര്‍ സഹിതം കൊല്‍ക്കത്തയിലെ ന്യൂ മാര്‍ക്കറ്റ്‌ മേഖലയില്‍നിന്നു പിടികൂടിയത്‌.

തോക്കുകട നടത്താന്‍ ലൈസന്‍സുള്ള മഹേഷ്‌കുമാര്‍ സിംഗ്‌ എന്നയാളെയും പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്‌.

പുനെയ്‌ക്കു സമീപം ഖിര്‍കയിലെ ഇന്ത്യന്‍ ഓര്‍ഡനന്‍സ്‌ ഫാക്‌ടറിയില്‍ കഴിഞ്ഞ മാര്‍ച്ചില്‍ നിര്‍മിച്ചതാണു തിരകള്‍. ഷോവാ ബസാര്‍ മെട്രോ സ്‌റ്റേഷനില്‍ ട്രാഫിക്‌ സിഗ്നല്‍ തെറ്റിച്ച കാര്‍, ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന പോലീസ്‌ സാര്‍ജന്റ്‌ തടയുകയായിരുന്നു.

രേഖകള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോള്‍ ഇവരില്‍ ഒരാള്‍ കാറില്‍നിന്ന്‌ ഇറങ്ങി. മറ്റു രണ്ടുപേര്‍ കാറുമായി കടക്കുകയും ചെയ്‌തു.

പോലീസ്‌ സാര്‍ജന്റ്‌ ബൈക്കില്‍ പിന്തുടര്‍ന്നു സാഹസികമായി കാര്‍ പിടികൂടി. തുടര്‍ന്നു നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണു തിരകള്‍ കണ്ടെത്തിയത്‌. ഉടന്‍ പോലീസ്‌ ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സിനെ വിളിച്ചുവരുത്തി.

ബുര്‍ദ്വാന്‍ പട്ടണത്തില്‍ മാവോയിസ്‌റ്റുകള്‍ക്കു കൈമാറാനുള്ള സ്‌ഫോടകവസ്‌തുക്കളുമായി പോലീസുകാരന്‍ രണ്ടുദിവസം മുമ്പു പിടിയിലായിരുന്നു.

Easy- money--- liqueur smuggling.

tImgnt¡mSv: A\[nIrXambn IS¯pIbmbncp¶ 290 Ip¸n hntZiaZyw ]nSnIqSn. C¶se sshIpt¶cw IWvSwIpfwPq_nenlmÄ ]cnkc¯p\n¶mWv aZyw ]nSnIqSnbXv.kw`h¯n Btcbpw ]nSnIqSm³ IgnªnÃ. Ik_ t]meokv ]t{SmfnwKv \S¯p¶Xn\nsSbmWv kw`hw. 750 anÃnbptSXmWv Ip¸nIÄ.

temdnbn Ibäm³ ]mI¯n ¹mkvänIv s]«nbnem¡n Nm¡n `{Zambn kq£n¨ \nebnembncp¶p aZyw. sNbÀam³ ss^³ {_mWvSn F¶ t]cnepÅ aZyw amlnbnÂ\n¶pw IS¯nbsX¶mWv \nKa\w. PnÃbn hnhn[ `mK§fnte¡v Ch hnXcWw sN¿m³sImWvSpt]mIp¶Xn\nsSbmWv ]nSnIqSnbXv.

Sex Crimes ---Middle aged man under arrest.

{]IrXn hncp² ]oU\¯n\v a[yhbkvIs\ dnam³Up sNbvXp.
v:
tImgnt¡mSv: cWvSmw ¢mkvhnZymÀYnsb {]IrXn hncp² ]oU\¯n\ncbm¡nsb¶ tIkn Adkvänemb a[yhbkvIs\ tImSXnbn lmPcm¡nbtijw dnam³Up sNbvXp. ta¸bqÀ Bhf kztZin Pb³ cmP³(49)s\bmWv C¶se saUn¡Â tImtfPv s]meokvAdkväv sNbvXXv. Ip«nbpsS A½bpsS ]cmXnbn³ taemWv Adkväv .

Thefts---Four Bengali youths under arrest.

\nch[n tamjW tIkpIfnse {]XnIfmb \mep _wKmfn bphm¡Ä AdÌnÂ.

Imª§mSv: ZpÀKm sslkvIqÄ tdmUnepÅ A[ym]I Z¼XnIfpsS ho«n ]«m¸I \S¶ IhÀ¨bpÄs¸sS \nch[n tamjW tIkpIfnse {]XnIfmb \mep _wKmfn bphm¡Ä AdÌnÂ.
sImÂs¡m¯ ^Àlq\ Pnámcmb __vep apà F¶ HmXn¡v apÃ(32), samkd^v samWvSqkv(35), e_vep t\mkvtImÀ(26), Aen tj¡v(27) F¶nhcmWv AdÌnembXv.

Pq¬ 22þ\p cmhnse ]¯n\pw D¨bv¡p cWvSn\pw CSbnemWp ZpÀKm sslkvIqÄ A[ym]Icmb chnþkoXme£van Z¼XnIfpsS ho«n \n¶pw 16 ]h³ kzÀWm`cW§fpw 10,000cq]bpw tamjWw t]mbXv.

ChÀ kvIqfn t]mb kab¯p hoSnsâ ]n³hmXn s]mfn¨v AI¯pIS¶ tamjvSm¡Ä Aeamcbn kq£n¨ncp¶ kzÀWm`cW§fpw ]WhpamWv IhÀ¨ sNbvXncp¶Xv. sN½«whb tXmb½ense `mkvIcsâ hoSp Ip¯n¯pd¶ kw`h¯nepw I®qÀ PnÃbnse cWvSp IhÀ¨mt¡kpIfnepw ChÀ DÄs¸«n«pÅXmbn t]meokv Adnbn¨p.

Khandamal Riots---Legislator sentenced to 7 years Rigorous Imprisonment.

_nsP]n FwFÂF at\mPv {][m\v GgphÀjw ITn\XSh

^pÂ_m\n: IWvSam hÀKob Iem]t¡kn _nsP]n FwFÂF at\mPv {][m\v GgphÀjw ITn\XShv. AXnthK tImSXn PUvPn Fkv.sI. ZmkmWv in£ {]Jym]n¨Xv.

2008 HmKÌnemWv Iem]w s]m«n¸pds¸«Xv. hnF¨v]n t\Xmhv kzman e£vaWm\µ kckzXn h[n¡s¸«Xns\¯pSÀ¶mWv ss{IkvXhkaqls¯ e£yan«v B{IaWapWvSmbXv. Iem]¯n\nsS HmKkväv 17\v ]coJnXm ZnK F¶bmsf h[n¨XpÄs¸sSbpÅ A©p tIkpIfn at\mPv {][m³ Ipä¡mc\msW¶p tImSXn IsWvS¯n. hoSpIÄ I¯n¡pIbpw B{IaWw \S¯pIbpw sNbvXXmWv aäp tIkpIÄ.

AXnthKt¡mSXnbnsS hn[ns¡Xnsc sslt¡mSXnbn A¸o \ÂIpsa¶v at\mPv {][m³ Adnbn¨p.

Rags to Riches- through theft!

A´ÀkwØm\ tamãmhv atejy³ {]Zo]v(41) 24 hÀj¯n\p tijw AdkvänÂ.


XriqÀ: ]nSnIn«m¸pÅnbmb A´ÀkwØm\ tamãmhv atejy³ {]Zo]v(41) 24 hÀj¯n\p tijw AdkvänÂ. sS¼nÄ sX^väv C³shÌntKj³ SoamWv Cbmsf AdÌpsNbvXXv.C¡gnª 22\v Xriqcn BUw_cImdn k©cn¡th ]nSnbnemb atejy³ {]Iminsâ ktlmZc\pw kwLmwKhpamWv s]cp¼mhqÀ tImS\mSv Ipcph¯v lukn {]Zo]v. C¶p ]peÀs¨ \mectbmsS s]cp¼mhqcn \n¶pw atejy³ {]Zo]ns\ AdÌpsNbvXXv. ]nSn¡s¸Spt¼mÄ 24 ]ht\mfw B`cW§fpw CbmfpsS ssIhiapWvSmbncp¶p. Z£ntW´ybnse XkvIchoc³amcnse A]qÀhktlmZc§Ä CtXmsS t]meokv ]nSnbnembn.

atejy³ {]Imins\m¸w A\nÂIpamÀ F¶ D®n¡rjvW\pw kp[nbpw 22\v ]nSnbnembncp¶p. ChtcmsSm¸apWvSmbncp¶ {]Zo]v c£s¸SpIbmbncp¶p. Xangv\mSv apJya{´n IcpWm\n[nbpsS aI\pw tI{µa{´nbpamb AgKncnbpsS _Ôpho«neS¡w kwLw tamjWw \S¯nbn«pWvSv. {]Iminsâbpw kwL¯nsâbpw AdtÌmsS tIcfw, Xangv\mSv, IÀWmSI F¶o kwØm\§fnse henb IfhptIkpIÄ sXfnªncp¶p. Cu tIkpIfnseÃmw kwLs¯ IhÀ¨bv¡v {]Zo]mWv hml\¯n F¯n¨ncp¶Xv. 86þ {]Imipw {]Zo]pw XriqÀ Su¬ shÌv tÌj\n IfhptIkn {]XnIfmbncp¶p. Cu tIkn tImSXn {]Zo]ns\ ]nSnIn«m¸pÅnbmbn {]Jym]n¨n«pWvSv. Xangv\mSvþIÀWmSI t]meokv At\zjn¨psImWvSncn¡p¶ {]Xn IqSnbmWv {]Zo]v. Xangv\mSv t]meokv Chsc ]nSnIqSm\mbn {]tXyI At\zjWkwLt¯bpw \ntbmKn¨n«pWvSv.

{]Zo]ns\ tNmZyw sNbvXXn \n¶pw Xangv\m«n 77þHmfw IfhptIkpIfpw IÀWmSIbn A©ptIkpIfpw Xriqcn A©pIfhptIkpIfpw FdWmIpf¯v aq¶ptIkpIfpw Xncph\´]pc¯v A©ptIkpIfpw DÅXmbn Adnbm³ Ignsª¶v t]meokv ]dªp. sslt¡mSXnbn {]mÎokp sN¿p¶ Im¡\mSv kztZinbmb A`n`mjIsâ ho«n Ibdn tamjWw \S¯nbXpw Xncph\´]pc¯v Ig¡q«w l¶¯v a³knen kpsseamsâ aI³ kmPnZnsâ ho«n \n¶pw 26 ]ht\mfw B`cW§fpw hm¨pw tamãn¨Xpw CukwLamsW¶v sXfnªn«pWvSv.

IhÀ¨ \S¯nb apXepIfn H«pan¡hbpw {]Zo]nsâbpw {]Iminsâbpw sIm«ckZriyamb hoSpIfn \n¶pw IsWvSSp¯n«pWvSv. Ifhn\p tijw atejybn tlm«Â XpS§p¶Xn\mbn AhnsS t]mbn Øehpw aäpw IWvSph¨ncp¶Xmbpw ]Ww kzcq]n¡m\mWv Xncns¨¯nbsX¶pw {]Zo]v ]dªp. UnsshFkv]n jmlpÂlaoZnsâ \nÀtZi{]Imcw knsF cmPp, FkvsF Sn.sI. ssjPp, FFkvsF ^nen¸v hÀKokv, F¨vknamcmb Fw.]n apl½Zv dm^n, Fw.]n. tUhnkv, taml\³, tZhkn, t]meokpImcmb ]n.kn. kp\nÂ, A\nÂIpamÀ, ]n.]n. DÃmkv F¶nhcpsS t\XrXz¯nepÅ kwLamWv At\zjWw \S¯nbXv.

Lightheaded from Mike Dacko on Vimeo.

Forged message from a minister's office

വ്യാജസന്ദേശം: മന്ത്രി ശ്രീമതിയുടെ ഓഫീസിലെ മൂന്ന് പേരെ പുറത്താക്കി

Posted on: 29 Jun 2010


തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്ര റെയില്‍വേ സഹമന്ത്രി ഇ.അഹമ്മദിന്റെ പേരില്‍ വ്യാജ ഫാക്‌സ് സന്ദേശം അയച്ച സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരോഗ്യമന്ത്രി പി.കെ.ശ്രീമതിയുടെ ഓഫീസിലെ മൂന്ന് ജീവനക്കാരെ പുറത്താക്കി. മന്ത്രിയുടെ ഒരു അഡീഷണല്‍ പി.എയേയും രണ്ട് ക്ലര്‍ക്കുമാരേയുമാണ് പുറത്താക്കിയത്.

റെയില്‍വെ ടിക്കറ്റ് റിസര്‍വ് ചെയ്യാനായി മന്ത്രി ഇ.അഹമ്മദിന്റെ വ്യാജ ലെറ്റര്‍പാഡ് ഉപയോഗിച്ച് പാലക്കാട് റെയില്‍വേ ഓഫീസിലേക്ക് ഫാക്‌സ് അയച്ച സംഭവം വിവാദമായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നടപടി.

എമര്‍ജന്‍സി ക്വാട്ട പ്രകാരം സീറ്റ് റിസര്‍വ് ചെയ്യാനായാണ് സന്ദേശം അയച്ചത്. ഫാക്‌സ് വ്യാജമാണെന്ന് സംശയം തോന്നി റെയില്‍വേ അധികൃതര്‍ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില്‍ സന്ദേശം വന്നത് മന്ത്രി ശ്രീമതിയുടെ ഓഫീസില്‍ നിന്നാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ നിര്‍ദേശപ്രകാരമാണ് ജീവനക്കാര്‍ക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തത്. രണ്ടാഴ്ച്ച മുമ്പാണ് സംഭവമുണ്ടായത്.ഇത് സംബന്ധിച്ച് റെയില്‍വേ പോലീസും
കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.


ഇന്ത്യക്കാരന് ഓസ്‌ട്രേലിയയില്‍ 17 വര്‍ഷം തടവ്‌

Posted on: 29 Jun 2010


മെല്‍ബണ്‍: ഭാര്യയെ ക്രൂരമായി മര്‍ദ്ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യക്കാരന് ഓസ്‌ട്രേലിയയില്‍ 17 വര്‍ഷം തടവ്. മെല്‍ബണിലെ വിക്ടോറിയന്‍ സുപ്രീംകോടതിയുടേതാണ് വിധി. 2009 മെയ് 7 നാണ് ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ ലേക്ക് വാലിയില്‍ താമസിച്ചിരുന്ന സുഖ് മന്ദര്‍സിങ് ഭാര്യ മൊഹീന്ദര്‍ കൗറിനെ വടി കൊണ്ട് തല്ലിക്കൊന്നത്. 2008 ലാണ് മൊഹീന്ദര്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയയില്‍ എത്തിയത്. ഭാര്യയെ ക്രൂരമായ ശാരീരിക പീഡനങ്ങള്‍ക്ക് ഇയാള്‍ ഇരയാക്കിയിന്നു. തുടര്‍ന്നാണ് ഭാര്യ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജ് ടെറി ഫോറസ്റ്റിന്റേതാണ് വിധി. നാല് കുട്ടികളുണ്ട് സുഖ്മന്ദറിന്.

Injustice.

Monday, June 28, 2010


hnhmlX«n¸v: I®qÀ kztZin HfnhnÂ

I®qÀ: `mcybpw Ip«nIfpapÅ Imcyw ad¨ph¨v _mwKfqÀ kztZin\nbmb kzmXnsb hnhmlw Ign¨p h©ns¨¶ tIkn {]Xnbmb G¨qÀ h«s¸mbnense jPoh³ ap³IqÀ Pmayw \ntj[n¡s¸«tXmsS Hfnhn t]mbn. Cbmsf AdkväpsN¿m³ IÀWmSIbnse NnIvPme t]meokv IgnªZnhkw I®qcnse¯nsb¦nepw {]Xnsb IsWvS¯m\mhmsX aS§n. t]meokns\m¸w ]cmXn¡mcnbmb kzmXnbpw F¯nbncp¶p. jPohs\m¸w `mcy Znhybpw tIkn {]XnbmWv. Znhybv¡v Xeticn PnÃm AUojW skj³kv tImSXn ap³IqÀ Pmayw A\phZn¨ncp¶p.
A[ym]nIsb Iq«am\`wK¯n\ncbm¡n

salvkm\: KpPdm¯n A[ym]nIsb Iq«am\`wK¯n\ncbm¡nb tIkn Hcmsf IqSn t]meokv AdÌv sNbvXp. CtXmsS tIkn AdÌnembhcpsS F®w aq¶mbn. tIknse {]Xnbmb aptIjv ]t«Â F¶bmfmWv kw`h¯n\p Bdv Znhk¯n\p tijw C¶v t]meokn\v ap¶n IogS§nbXv. ss{]adn kvIqÄ A[ym]I\mWv AdÌnemb aptIjv.

tIkn t\cs¯ Xs¶ aptIjnsâ klmbnIfmb cWvSv A[ym]Isc t]meokv AdÌv sNbvXncp¶p. ]oU\¯n\ncbmb A[ym]nI Pohs\mSp¡m³ {ian¨t¸mgmWv kw`hw ]pd¯mbXv. CtXXpSÀ¶v A[ym]nIbpsS ]nXmhv \ÂInb ]cmXnbn At\zjWw XpScpIbmWv.
Pphednbn h³ IhÀ¨.

Iüew: Pphednbn h³ IhÀ¨. 37 ]h³ kzÀWm`cW§Ä tamjWw t]mbn. sR¡mSv, hSticnt¡mWw t]mÌv Hm^okn\p kao]apÅ kphÀW PphednbnemWv IhÀ¨ \S¶Xv. PphednbpsS ]n³`mKs¯ Nphcv Xpc¶mWv tamjvSm¡Ä IhÀ¨ \S¯nbsX¶v t]meokv ]dªp. Ignª cWvSpZnhkambn Ah[nbmbXn\m C¶secmhnse ]t¯msS Pphedn Xpd¶t¸mgmWv tamjWhnhcw ISbpSa AdnªXv.

t]meokn ]cmXns¸«Xns\ XpSÀ¶v hÀ¡e knsF A\nÂIpamÀ, Iüew FkvsF Pb³ F¶nhcpsS t\XrXz¯nepÅ t]meokv kwLw Øes¯¯n. tUmKv kvIzmUpw hnceSbmf hnZKv[cpw sXfnshSp¸v \S¯n. Iüew t]meokv tIskSp¯v At\zjWw Bcw`n¨p. Ggpe£w cq]bpsS \jvSapWvSmbXmbn t]meokv ]dª
temUvPn acn¨ \nebn IWvsS¯n.

tImgnt¡mSv:AÑt\bpw aq¶v a¡tfbpw temUvPn acn¨ \nebn IWvsS¯n. Iqcm¨pWvSv Imf§men \mepskâv tImf\nbnse ctai\pw a¡fmb sFizcy (13),AarX (10),AÀ¨\ (8) F¶nhcpamWv acn¨Xv. ctaisâ `mcy Cµnc (40)sb Ignª Znhkw hoSn\pÅn sImÃs¸« \nebn IWvsS¯nbncp¶p.

CXn\ptijw ctait\bpw Ip«nItfbpw ImWm\nÃmbncp¶p. Cµncsb ctai³ Igp¯psRcn¨v sImes¸Sp¯nb tijw a¡fpambn HfnhnÂt]mhpIbmbncp¶psh¶mWv t]meoknsâ {]mYanI \nKa\w. tIkpambn _Ôs¸«v ctais\ t]meokv At\zjn¨phcnIbmbncp¶p. CXn\nsSbmWv temUvPnse Iq«acWs¯¡pdn¨v hnhcw e`n¨Xv.

Terrorist?

ആറു വയസുള്ള ഇന്ത്യന്‍ പെണ്‍കുട്ടി യു.എസ് തീവ്രവാദ പട്ടികയില്‍

Posted on: 28 Jun 2010


വാഷിംഗ്ടണ്‍: തീവ്രവാദ ബന്ധമുണ്ടന്ന സംശയത്തില്‍ ആറു വയസുള്ള ഇന്ത്യന്‍ പെണ്‍കുട്ടി അമേരിക്കയില്‍ വിമാനങ്ങളില്‍ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് വിലക്കുന്ന നോ ഫ്‌ളൈ പട്ടികയില്‍. ഒഹായോ വെസ്റ്റ്‌ലേക്കിലെ ഡോ.സന്തോഷ് തോമസിന്റെ മകള്‍ അലീസ തോമസാണ് ഹോംലാന്‍ഡ് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ 'നോ ഫ്‌ളൈ' പട്ടികയില്‍ ഇടം പിടിച്ചത്.

അടുത്തിടെ ക്ലീവ്‌ലാന്‍ഡില്‍ നിന്നും മിനിയാപ്പൊളിസിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടെയാണ് അലീസ നോഫ്‌ളൈ പട്ടികയിലുണ്ടന്നും യാത്രയ്ക്ക് കര്‍ശന പരിശോധനകള്‍ നേരിടേണ്ടതുണ്ടന്നും ഡോ.സന്തോഷിനെ ട്രാവല്‍ ഏജന്റ് അറിയിച്ചത്. പരിശോധനകള്‍ക്കു ശേഷം കുട്ടിക്ക് യാത്രാനുമതി ലഭിച്ചെങ്കിലും ഹോംലാന്‍ഡ് സെക്യൂരിറ്റി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശദീകരണം തേടേണ്ടതുണ്ടന്ന നിര്‍ദ്ദേശമാണ് ഡോ.സന്തോഷിന് ലഭിച്ചത്.

കുട്ടി നോഫ്‌ളൈ പട്ടികയില്‍ തന്നെയാണന്നും രാജ്യസുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തില്‍ കൂടുതല്‍ വിശദീകരണം നല്‍കാനാവില്ലന്നുമാണ് ഡോ.സന്തോഷിന് ലഭിച്ച മറുപടി. രണ്ടു വയസുമുതല്‍ അലീസ വിമാനയാത്ര ചെയ്യാറുണ്ടെന്നും ഇതുവരെ ഇത്തരം പ്രശ്‌നങ്ങളൊന്നുമുണ്ടായിട്ടില്ലന്നും സഹോദരിയോട് അല്‍പ്പം വഴക്കുണ്ടാക്കാറുണ്ടന്നല്ലാതെ അലീസ നല്ല കുട്ടിയാണന്നും പിതാവ് പറഞ്ഞു.

അമേരിക്കയില്‍ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനങ്ങളില്‍ യാത്ര ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കെന്ന പോലെ ആഭ്യന്തര വിമാനങ്ങളില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്നവരെയും നോ ഫ്‌ളൈ പട്ടിക പ്രകാരം പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന പുതിയ നിബന്ധനയാണ് അലീസക്ക് പരിശോധന നേരിടേണ്ടി വന്നത്. എന്നാല്‍ ആ പട്ടികയില്‍ എങ്ങനെ ആറു വയസുകാരി അലീസ ഉള്‍പ്പെട്ടുവെന്നതാണ് മാതാപിതാക്കളെ കുഴക്കുന്നത്.

Frauds in Mallu land.

]Ww X«nsbSp¯v c£s¸« kwLw AdÌnÂ.


a«¶qÀ: hokbv¡pÅ ]Whpambn F¯nb bphmhn \n¶pw ]Ww X«nsbSp¯v c£s¸« kwLw AdÌnÂ. Dfnbnse Sn.]n _joÀ (44), j^o¡v (29), Imªncs¡mÃnbnse ]n.Fkv cPojv (27), Bdfw Ip«¡pfs¯ F³.]n kptc{µ³ (44) F¶nhscbmWv a«¶qÀ knsF {]Imi³ ]S¶bn AdÌp sNbvXXv. {]XnIsf a«¶qÀ tImSXn dnam³Uv sNbvXp. Ignª amkw 20\mbncp¶p tIkn\mkv]Zamb kw`hw. Xeticn sImSphÅn kztZinbmb ssaem©n¡c½Â ho«n kn±oJnt\mSv (38) hok Xcmsa¶v ]dªv hnizkn¸n¨ kwLw 1,70,000 cq]bpambn a«¶qÀ I\men\p kao]sa¯m³ Bhiys¸SpIbmbncp¶p. Øes¯¯nb knZnJns\ ASn¨phogv¯nb tijw ]Whpambn Imdn c£s¸SpIbmbncp¶p.

Crooked Mallu mind.

Ihˬ \mSIw

tIm«bw: BÀ¸q¡cbnse Xebv¡Sn¨p IhÀ¨ \mSIw. Bdp Znhkw t]meokns\ h«wId¡nb ho«½bpsS \mSIw t]meokv s]mfn¨p. ISw ho«m³ ho«½ AbÂhmknbmb bphXnbpambn tNÀ¶mWv IhÀ¨m \mSI¯nsâ Xnc¡Y Xbmdm¡nbXv. \mSI¯nsâ apgph³ Imcy§fpw t]meokv shfn¨¯m¡n.

BÀ¸q¡c Bdm«pIShn\v kao]w Ipdnªn¡m«n Genbm½ hÀKokns\ (IpªptamÄþ41)v Ignª _p[\mgvN ]I cWvSp t]À B{Ian¨v ]¯v ]h³ B`cWhpw cWvSmbncw cq]bpw IhÀ¨ sNbvXpsh¶mWv tIkv. B{IanbpsS ASntbäv InS¶ IpªptamÄ¡v aI³ kvIqfn \n¶v F¯n¡gnªmWv t_m[w Xncn¨pIn«bXv. DSs\ saUn¡Â tImfPv Bip]{Xnbn {]thin¸n¨p.

t]meokv A¶p apXÂ hnhn[ kvIzmUpIfmbn Xncnªv At\zjWw \S¯n hcnIbmbncp¶p.
C\n t]meokv ]dbp¶Xn§s\:
IhÀ¨m kw`hs¯¡pdn¨v BZyta kwibapWvSmbncp¶psh¶v tIm«bw UnsshFkv]n ]n._ntPmbv ]dªp. AXn {][m\ambXv Xebv¡Sntbäv ]cn¡nÃ, hmbn XpWn XncpIn h¨Xnsâ ASbmfhpw IWm\nÃmbncp¶p. asäm¶v \me©p aWn¡qÀ hmbn XpWn XncpIn h¨m izmkwap«n acn¡m\nSbmIpw F¶ saUn¡Â dnt¸mÀ«v. ChsbÃmw ]cntim[n¨p t\m¡nbt¸mÄ CsXmcp \mSIamtWm F¶v kwibapWvSmbncp¶p.

]n¶oSpÅ tNmZyw sN¿en IpªptamÄ ]dªsXÃmw kwibw hÀ[n¸n¨psh¶v UnsshFkv]n ]dªp. IpªptamÄ ]dªX\pkcn¨v t]meokv A{IanIfpsS tcJmNn{Xw Xbmdm¡n. F¶m \S¶ kw`hw A`n\bn¨p ImWn¨t¸mÄ ]n¶n \n¶bmsf IWvSnà F¶mWv IpªptamÄ ]dªXv. F¶m BZyw ]dªXv cWvSpt]scbpw IWvSpsh¶mbncp¶p. ]n¶oSv kao] hmknbmb Hcp bphmhns\ tNmZyw sN¿m³ IkväUnbn FSp¯tXmsSbmWv B`cW IhÀ¨ \mSIamsW¶ kqN\ _es¸«Xv. IpªptamfpsS aIs\ anan{In ]Tn¸n¡m³ ho«nse¯nb bphmhn\v IpªptamÄ ]Ww \evIm\pWvSmbncp¶p. B hgn¡pÅ At\zjW¯ns\mSphnemWv sXm«Sp¯p Xmakn¡p¶ an\n F¶ bphXnsb¡pdn¨pw ChÀ X½nepWvSmbncp¶ ]WanS]mSnsâbpw hnhcw e`n¨Xv. XpSÀ¶v Ccphscbpw hniZambn tNmZyw sNbvXt¸mÄ \mSI¯nsâ apgph³ IYbpw ]pd¯mbn. Hcp hÀjw ap³]v IpªptamfpsS `À¯mhn\v Nn«n]nSn¨v ]Xn\¿mbncw cq] e`n¨p. cq] Nn«nbnte¡p Xs¶ CSm³ `mcysb FÂ]n¨p. Cu ]Ww A¶v ChcpsS kao]¯p Xmakn¨ncp¶ kmen F¶ kv{Xo¡v IpªptamÄ hmbv] \evIn. F¶m ]Ww \evImsX AhÀ I_fn¸n¨p. `À¯mhv ]Ws¯¡pdn¨v At\zjn¨t¸mÄ ]enibv¡p ]Ww hm§n ]cnlcns¨¦nepw ]enibv¡p hm§nb ]Ww XncnsI \evIm³ ]ecn \n¶pw ISw hm§n. C§s\ ]eÀ¡pw IpªptamÄ ]Ww \evIm\pWvSv. NnecpsS IS§Ä `À¯mhv t\cn«p XoÀs¯¦nepw C\nbpw _m¡n \n¡p¶p.

AbÂhmknbmb an\n¡pw Ipsd ]Ww \evIm\pWvSv. ]Ww Bhiys¸«v ]eXhW Ipªptamsf kao]n¨ an\n Xs¶bmWv IhÀ¨m \mSI¯n\pÅ ]²Xn Xbmdm¡nbXv. cm{Xnbn kzÀWm`cWw IhÀ¨ sNbvXpsh¶p hcp¯n XoÀ¡m³ BZyw BtemNns¨¦nepw AXp thsWvS¶p h¨p. ]n¶oSmWv ]I A{Iaw F¶ Bibw an\n AhXcn¸n¨Xv. F¶m IpªptamfpsS A½ ho«nepWvSmbncp¶Xn\m \mSIw Act§dm³ km[n¨ncp¶nÃ. Ignª _p[\mgvNbmWv A½ t]mbXv. A¶p ]I an\n ho«nse¯n IpªptamtfmSv Imcy§Ä kwkmcn¨p. sshIpt¶cw \mectbmsS an\n hoWvSpw F¯n Ipªptamsf sI«nbn«v hmbn XpWn XncpIn. Aeamcbpw aäpw hmcnhen¨nSpIbpw sNbvXp. IpªptamfpsS aI³ kvIqfn \n¶p hcp¶Xn\p sXm«pap³]mbn an\n kzv´w ho«nte¡v t]mbn. ]n¶oSv aI³ h¶v i_vvZapWvSm¡nbt¸mÄ an\nbmWv BZyw F¯nbXv. an\nbpsS ho«n Hfn¸n¨p h¨ ]¯v ]h³ kzÀWm`cW§fpw cWvSmbncw cq]bpw t]meokv IsWvSSp¯p. t]meokns\ I_fn¸n¨Xn\v IpªptamÄs¡Xntc sNdnsbmcp tIskSp¡psa¶v UnsshFkv]n ]dªp.

Hcp Øm]\¯n kzÀW¨n«n CS]mSn CS\ne¡mcnbmbn ChÀ {]hÀ¯n¨p hcnIbmbncp¶p IpªptamÄ. CXpambn _Ôs¸«pw ChÀ¡v h³ XpIbpsS _m[yXbpWvSv. Hcp hÀjw ap³]v tIm«bw SuWn h¨v IpªptamfpsS ame X«nsbSp¯psh¶Xpw hymPambncn¡msa¶v t]meokv IcpXp¶
tIm«bw: BÀ¸q¡cbnse Xebv¡Sn¨p IhÀ¨ \mSIw. Bdp Znhkw t]meokns\ h«wId¡nb ho«½bpsS \mSIw t]meokv s]mfn¨p. ISw ho«m³ ho«½ AbÂhmknbmb bphXnbpambn tNÀ¶mWv IhÀ¨m \mSI¯nsâ Xnc¡Y Xbmdm¡nbXv. \mSI¯nsâ apgph³ Imcy§fpw t]meokv shfn¨¯m¡n.

BÀ¸q¡c Bdm«pIShn\v kao]w Ipdnªn¡m«n Genbm½ hÀKokns\ (IpªptamÄþ41)v Ignª _p[\mgvN ]I cWvSp t]À B{Ian¨v ]¯v ]h³ B`cWhpw cWvSmbncw cq]bpw IhÀ¨ sNbvXpsh¶mWv tIkv. B{IanbpsS ASntbäv InS¶ IpªptamÄ¡v aI³ kvIqfn \n¶v F¯n¡gnªmWv t_m[w Xncn¨pIn«bXv. DSs\ saUn¡Â tImfPv Bip]{Xnbn {]thin¸n¨p.

t]meokv A¶p apXÂ hnhn[ kvIzmUpIfmbn Xncnªv At\zjWw \S¯n hcnIbmbncp¶p.
C\n t]meokv ]dbp¶Xn§s\:
IhÀ¨m kw`hs¯¡pdn¨v BZyta kwibapWvSmbncp¶psh¶v tIm«bw UnsshFkv]n ]n._ntPmbv ]dªp. AXn {][m\ambXv Xebv¡Sntbäv ]cn¡nÃ, hmbn XpWn XncpIn h¨Xnsâ ASbmfhpw IWm\nÃmbncp¶p. asäm¶v \me©p aWn¡qÀ hmbn XpWn XncpIn h¨m izmkwap«n acn¡m\nSbmIpw F¶ saUn¡Â dnt¸mÀ«v. ChsbÃmw ]cntim[n¨p t\m¡nbt¸mÄ CsXmcp \mSIamtWm F¶v kwibapWvSmbncp¶p.

]n¶oSpÅ tNmZyw sN¿en IpªptamÄ ]dªsXÃmw kwibw hÀ[n¸n¨psh¶v UnsshFkv]n ]dªp. IpªptamÄ ]dªX\pkcn¨v t]meokv A{IanIfpsS tcJmNn{Xw Xbmdm¡n. F¶m \S¶ kw`hw A`n\bn¨p ImWn¨t¸mÄ ]n¶n \n¶bmsf IWvSnà F¶mWv IpªptamÄ ]dªXv. F¶m BZyw ]dªXv cWvSpt]scbpw IWvSpsh¶mbncp¶p. ]n¶oSv kao] hmknbmb Hcp bphmhns\ tNmZyw sN¿m³ IkväUnbn FSp¯tXmsSbmWv B`cW IhÀ¨ \mSIamsW¶ kqN\ _es¸«Xv. IpªptamfpsS aIs\ anan{In ]Tn¸n¡m³ ho«nse¯nb bphmhn\v IpªptamÄ ]Ww \evIm\pWvSmbncp¶p. B hgn¡pÅ At\zjW¯ns\mSphnemWv sXm«Sp¯p Xmakn¡p¶ an\n F¶ bphXnsb¡pdn¨pw ChÀ X½nepWvSmbncp¶ ]WanS]mSnsâbpw hnhcw e`n¨Xv. XpSÀ¶v Ccphscbpw hniZambn tNmZyw sNbvXt¸mÄ \mSI¯nsâ apgph³ IYbpw ]pd¯mbn. Hcp hÀjw ap³]v IpªptamfpsS `À¯mhn\v Nn«n]nSn¨v ]Xn\¿mbncw cq] e`n¨p. cq] Nn«nbnte¡p Xs¶ CSm³ `mcysb FÂ]n¨p. Cu ]Ww A¶v ChcpsS kao]¯p Xmakn¨ncp¶ kmen F¶ kv{Xo¡v IpªptamÄ hmbv] \evIn. F¶m ]Ww \evImsX AhÀ I_fn¸n¨p. `À¯mhv ]Ws¯¡pdn¨v At\zjn¨t¸mÄ ]enibv¡p ]Ww hm§n ]cnlcns¨¦nepw ]enibv¡p hm§nb ]Ww XncnsI \evIm³ ]ecn \n¶pw ISw hm§n. C§s\ ]eÀ¡pw IpªptamÄ ]Ww \evIm\pWvSv. NnecpsS IS§Ä `À¯mhv t\cn«p XoÀs¯¦nepw C\nbpw _m¡n \n¡p¶p.

AbÂhmknbmb an\n¡pw Ipsd ]Ww \evIm\pWvSv. ]Ww Bhiys¸«v ]eXhW Ipªptamsf kao]n¨ an\n Xs¶bmWv IhÀ¨m \mSI¯n\pÅ ]²Xn Xbmdm¡nbXv. cm{Xnbn kzÀWm`cWw IhÀ¨ sNbvXpsh¶p hcp¯n XoÀ¡m³ BZyw BtemNns¨¦nepw AXp thsWvS¶p h¨p. ]n¶oSmWv ]I A{Iaw F¶ Bibw an\n AhXcn¸n¨Xv. F¶m IpªptamfpsS A½ ho«nepWvSmbncp¶Xn\m \mSIw Act§dm³ km[n¨ncp¶nÃ. Ignª _p[\mgvNbmWv A½ t]mbXv. A¶p ]I an\n ho«nse¯n IpªptamtfmSv Imcy§Ä kwkmcn¨p. sshIpt¶cw \mectbmsS an\n hoWvSpw F¯n Ipªptamsf sI«nbn«v hmbn XpWn XncpIn. Aeamcbpw aäpw hmcnhen¨nSpIbpw sNbvXp. IpªptamfpsS aI³ kvIqfn \n¶p hcp¶Xn\p sXm«pap³]mbn an\n kzv´w ho«nte¡v t]mbn. ]n¶oSv aI³ h¶v i_vvZapWvSm¡nbt¸mÄ an\nbmWv BZyw F¯nbXv. an\nbpsS ho«n Hfn¸n¨p h¨ ]¯v ]h³ kzÀWm`cW§fpw cWvSmbncw cq]bpw t]meokv IsWvSSp¯p. t]meokns\ I_fn¸n¨Xn\v IpªptamÄs¡Xntc sNdnsbmcp tIskSp¡psa¶v UnsshFkv]n ]dªp.

Hcp Øm]\¯n kzÀW¨n«n CS]mSn CS\ne¡mcnbmbn ChÀ {]hÀ¯n¨p hcnIbmbncp¶p IpªptamÄ. CXpambn _Ôs¸«pw ChÀ¡v h³ XpIbpsS _m[yXbpWvSv. Hcp hÀjw ap³]v tIm«bw SuWn h¨v IpªptamfpsS ame X«nsbSp¯psh¶Xpw hymPambncn¡msa¶v t]meokv IcpXp¶